Page 6 - Toshiba katalog produktów 2017

 

 

 

 

 

Page 6 - Toshiba katalog produktów 2017
P. 6

PRZEJDŹ DO NOWEJ ERY           REGULACJE


           I NORMY PRAWNE


      F-GAZY

      Regulacje prawne w zakresie czynników chłodniczych

      Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje Rozporządzenie  Ogromną zaletą tego ostatniego jest jego GWP trzykrotnie
      nr 517/2014 w sprawie F-Gazów.           niższe niż w przypadku R410A:
      Jego celem jest obniżenie emisji gazów fluorowanych   Czynnik chłodniczy     GWP
      do atmosfery.                        R410A         2088
                                     R32          675
      W związku z tym określa ono wymogi, które mają
      zapobiegać emisji gazów, jak również zmniejszać  Jedyny przewidziany zakaz będzie dotyczył od 1 stycznia
      wykorzystanie gazów fluorowanych.         2025 r. systemów zawierających mniej niż 3 kg HFC
                                i posiadających GWP przekraczające 750. Tym samym
      Niezwykle istotny jest fakt, że stosowanie czynników  czynnik R32 nie będzie objęty zakazem.
      chłodniczych typu HFC nie jest zabronione, o ile ma ono
      miejsce w krótkim i średnim okresie czasu. Przewiduje się  Instalacja systemu z czynnikiem R32 jest identyczna jak
      tylko stopniową redukcję ich stosowania.      w przypadku systemu z czynnikiem R410A i musi być
                                wykonana przez profesjonalnego instalatora dysponującego
      W tym celu rozporządzenie wprowadza kontyngenty  świadectwem kwalifikacji i stosownym sprzętem.
      wraz z harmonogramem przewidującym stopniowe
      ograniczanie ilości tych czynników co dwa lata.  Jest to inwestycja w przyszłość:
      Kontyngenty nie dotyczą bezpośrednio ilości HFC,  istnieją już manometry z podwójną skalą dla obu
      lecz równoważnej ilości ekwiwalentu C0 2. Ekwiwalent  czynników chłodniczych, jak również stacje odzysku
      ten jest określony za pomocą współczynnika GWP   przystosowane do R32, które mogą być wykorzystywane
      (Global Warming Potential lub współczynnik ocieplenia  także do odzysku R410A.
      globalnego). Wyższy GWP oznacza większy wpływ na
      efekt cieplarniany, co wskazuje również na większy udział  R32 jest sklasyfikowany jako „A2L”, czyli umiarkowanie
      w globalnym ociepleniu.              palny (klasyfikacja ASHRAE). Klasyfikacja ta oznacza
                                bardzo niską palność, znacznie niższą niż palność
      100% 100%                     gazów, które są obecnie powszechnie stosowane
           93%
      80%                        w życiu codziennym. Wdrożenie systemów z czynnikiem
      60%       63%                R32 wymaga więc pewnych szczególnych środków
                  45%             ostrożności: wentylacji lokalu instalacji, ścisłej kontroli
      40%                        nieszczelności i okresowej kontroli napełnienia.
                     31%
      20%                24%  21%
                                Zakres ciśnień jest podobny jak dla R410A, ale z entalpią,
       0%
        2015    2018 – 2020 2024 – 2026 2030   czyli wyższą wydajnością w przypadku R32 przy
        Stopniowe ograniczanie ilości gazów cieplarnianych z grupy HFC jednakowej ilości czynnika chłodniczego, co oznacza
                                poprawę efektywności energetycznej.
      Tak więc w kolejnych latach nadal można będzie stosować
      rozwiązania Toshiba z czynnikiem R410A.      Tym samym Toshiba oferuje Państwu skuteczne
      Aby sprostać tym wyzwaniom, Toshiba proponuje już  rozwiązanie i przewidywalność w długiej perspektywie
      teraz niektóre modele z drugim czynnikiem chłodniczym:  czasowej dzięki swoim działaniom wyprzedzającym
      R32, który został wprowadzony do gamy produktów  obowiązujące przepisy.
      mieszkaniowych od 2016 r.

      4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11